14-18
October

049w: Inverse Ill-Posed Problems and Machine Learning

Organizers

Sergey Kabanikhin, Sobolev Institute of Mathematics
Karl Sabelfeld, Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS
Sewrgey Strizhak, Ivannikov Institute for System Programming
Evgeny Tyrtyshnikov, Marchuk Institute of Numerical Mathematics
Alexander Shananin, MIPT
Maxim Shishlenin, Sobolev Institute of Mathematics

When

14 October 2024 - 18 October 2024